Условия за наемане

1.ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА МПС / СРОКОВЕ

Фирма ВИРАЖ ООД е компания с утвърдени традиции в отдаването на коли под наем в България. Нашият дълбок професионализъм, коректно обслужване, гъвкавост и винаги перфектно поддържан автомобилен парк от РЕТРО автомобили ни правят предпочитания партньор сред редица топ туристически портали и агенции, хотелски вериги и други rent a car компании.

„ВИРАЖ ООД“ в качеството си на НАЕМОДАТЕЛ отдава под наем избрания автомобил (МПС) на НАЕМАТЕЛЯ при следните условия:

1.1 Наемателят трябва да е навършил 25 години, с минимален шофьорски стаж 5 години и да притежава редовни лични документи: лична карта/ паспорт , свидетелство за  правоуправление, валидно за територията на Република България, контролен талон и кредитна карта.

1.2. Минималният срок за наемане на автомобил е 24 часа. Той се предава на наемателя със задължително оборудване, изисквано от Закона за движение по пътищата и правилникът за приложението му, отразено в двустранно подписан приемо-предавателен протокол. Наемателят е задължен да върне автомобила с всички предадени му документи, ключове и оборудване в уговорения срок и място в  състоянието в което го е получил.

1.3 При неспазване на срока за връщане на автомобила от наемателя, той се задължава да уведоми наемодателя най-късно 24часа преди изтичане на договора. Наемателят може да продължи да ползва автомобила, в случай, че е получил изрично позволение от страна на  наемодателя. В случай, че наемателя не изпълни исискването на  върне автомобила в срока, определен по договор и продължи да го ползва, без съгласието на наемателя, то той носи пълна наказателна и имуществена отговорност за обсебването на автомобила.

За всеки допълнителен ден, наемателят заплаща съответният наем съгласно договора сключен при наемане на автомобила.

1.4. При неизпълнение на задължението за връщане на наетия автомобил от наемателя за повече от два часа от изтичане на уговорения срок, без да е уведомил наемодателя, автомобила се счита за присвоен и наемодателят уведомява компетентите органи, като си запазва всички права по този договор както и възможността лично или чрез свой представител да си върне владението на автомобила от наемателя, което няма да се счита за самоуправство. Наемът се изчислява на база :1 ден=24 часа считано от  часа на наемането. При връщане със закъснение  повече от 2 (два) часа считано от  часa на предаване/получаване на автомобила  се начислява допълнителен наемен ден.

2.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

2.1. Наемната цена на автомобила включва:

Неограничен пробег за територията на България;Застраховка”гражданска отговорност”; Застраховка Каско’ на превозното средство;Пътен данък,Такса МПС, Винетка.

2.2 Наемната цена на автомобила и депозита се заплащат  от  наемателя  при подписване на договора и  приемо-предавателния проткол. В случаите в които депозита е гарантиран с кредитна карта, при връщане на автомобила без щети, загуби на оборудване наемодателя предприема действия по освобождаваме на блокираната сума. В случай че картов център, комуникационен проблем или банката издател на картата не го позволяват, наемателят трябва да изчака автоматично освобождаване на сумата. Депозитът нe служи за доплащане при удължаване срока на наема, като през целият период на наема , депозитът трябва да бъде в пълния си размер, първоначално уточнен в договора.

2.3 В случаите, когато клиентът реши да върне наетият от него автомобил по-рано от датата, посочена в договора, той трябва да предупреди наемодателя минимум 48 часа преди връщането както и да получи 30 % от дневния наем за оставащите неизползвани дни по договора. Когато тази уговорка не е спазена, наемодателят си запазва правото да задържи цялата сума за неизползваните дни по договора. За месеците Май, Юни, Юли , Август и Септември суми за неизползвани по договор дни не се връщат.

2.4 Наемната цена на автомобила не включва гориво, той се предава и приема с пълен резервоар. Ако клиента върне автомобила с непълен резервоар, то той трябва да заплати стойността на горивото до пълен резервоар, калкулирано по 2.00 евро за литър  + 10 EURO обслужваща такса.

3.ПРИ  ЩЕТИ, ЗАГУБИ И КРАЖБИ:

3.1.Ако автомобилът се върне с липсващо гориво, липси и дребни повреди причинени от наемателя, то стойността им се удържа от депозита.

3.2 При какъвто и да е пътен инцидент, независимо дали наемателят е виновен или не, той трябва задължително да изчака органите на реда и да се снабди с протокол или служебна бележка за инцидента. При доказана вина на наемателя за пътен инцидент, то той трябва да заплати равностойността на дневния наем на автомобила, за всеки ден в който същото превозно средство е в сервиз и е на практика неизползваемо, до деня на пълното отстраняване на уврежданията, както и всички косвени разходи възникващи в следствие на същия инцидент.В случай на ПТП наемателят незабавно трябва да уведоми наемодателя и компетентните органи.

3.3 Ако клиент загуби документи и/или ключове, регистрационни табели  и др. на наетия автомобил, е длъжен да заплати всички възможни възникващи разходи в следствие на това.

3.4 Застраховката на автомобила НЕ покрива щети в случайте, когато:

3.4.1 Има повреди по гумите ,джантите,тасове, чистачките и ходовата част на автомобила , или липса на външни детайли и обурудване без следи от взлом.

3.4.2. Има нанесени щети по двигателя на автомобила които не са вследствие на естествената амортизация, а са причинени от небрежност, зареждане на автомобила с неподходящо гориво или умишлени действия. Наемателят  носи пълна отговорност и заплаща разходите свързани с отстраняване на повредата.

3.4.3 Има нанесени щети, вследствие на шофиране след употреба на алкохол и/или наркотични вещества или неправоспособност на водача.

3.4.4. Има нанесени щети, вследствие от шофиране извън пътната настилка/ маркировка.

3.4.5 Има нанесени щети вследстие на шофиране на автомобила, от неупълномощен или непосочен в договора за наем водач.

3.4.6 Има нанесени щети вследстие на претоварване на автомобила и/ или надвишаване на капацитета на седящите места в него.

3.4.7 В случай че наетият автомобил бъде откраднат или противозаконно отнет и  документите на автомобила: свидетелство за регистрация-втора част, застрахователна полица ‘Гражданска отговорност’ ,контролен талон Гражданска отговорност,  автоасистанс карта, талон за год. технически преглед, отрязък от винетка, в пълната си съвкупност описана по-горе, и ключовете на автомобила не бъдат предадени на наемодателя то клиентът носи имуществена отговорност в размер застрахователна стойност на автомобила в срок 10/десет/ календарни дни от установяването на липсата на автомобила.

3.4.8.Наемодателят НЕ носи отговорност за некачествени горива и дефекти, възникнали вследствие на тях. Наемателя носи пълна финансова отговорност за последствията.

3.4.9 АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ С АВТОМОБИЛА, СЕ ДЪЛЖИ АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА В РАЗМЕР ОТ 500 ЕВРО, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ПО ЧИЯ ВИНА Е НАСТЪПИЛ ИНЦИДЕНТА!

При констатирани повреди по същите наемателят заплаща пълната им пазарна стойност .

3.5 При констатирани дребни липси, кражби, щети или повреди на стойност до размера на депозита, фирмата не се ангажира със завеждане на застрахователни документи, поради икономическа неизгодност и стойността им е изцяло за сметка на наемателя.

3.6 Наемодателят има право да покрие разходите си произтичащи от гореизложеното от стойността на депозита на наемателя. Ако стойността на депозита не е достатъчна, то наемодателя има право да използва данните от кредитната карта на наемателя за да покрие сумите по описаните по-горе точки.

3.7 Наемодателят приема да заплати разходи по закупуването на консумативи и отстраняването на дребни дефекти, само ако са направени със съгласието му и е предоставен официален документ / фактура на името на наемодателя

  1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

4.1 Наемателят няма право да използва автомобила за участие в състезания, обучения, тренировки, да тегли ремаркета, както и да пренася едри и насипни товари, без изрично разрешение от наемодателя.

4.2 Наемателят е длъжен да следи за нивата на маслото и охлаждащата течност преди и по време на  движение.

4.3 Наемателят няма право да  управлява автомобила в пияно състояние, или след употреба на упойващи и наркотични медикаменти.

4.4 Наемателят нямa право да преотстъпва автомобила на трети лица или да го ползва за задгранични пътувания, освен в случаите, когато предварително е изготвено пълномощно от наемодателя.

4.5. Наемателят е отговорен за всички причинени щети на наетото или други моторни превозни средства, в случай че е нарушил условията за наем на автомобил или е управлявал автомобила в разрез със законовите уредби на страната в която управлява.

4.6 Наемателят е отговорен във всички случаи на щети и пропуснати ползи за трети лица и наемодателя, настъпили във връзка и/или по повод на опит и/или напускане на автомобила извън територията на Република Българи

  1. УСЛУГИ:
  2.  Доставка на автомобил:

5.1.1 В работно времемежду  9.00 и 18.00 ч. всеки работен ден /понеделник-петък/-Събота и Неделя/с нарочна уговорка/ за района на гр.Сливен- безплатно .Летище София -200евро

5.1.2  Доставка на автомобил извън територията на Сливен –по предварителна уговорка и допълнително определена цена.

5.2 Ползване на шофьор в рамките на страната : до четири часа -20евро;  до 8 часа шофиране- 40 евро + разходи. Извън рамките на страната по предварителна уговорка и допълнително определена цена

  1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Настоящият договор се прекратява:

6.1   С изтичане срока на договора;

6.2     Едностранно от НАЕМОДАТЕЛЯ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ при:

  • Просрочване на времето за връщане на автомобила
  • При невъзможността за осъществяване на контакт с наемателя повече от 1/ един/ час
  • При констатиране на неверни, непълни или с неточно съдържание данни посочени от НАЕМАТЕЛЯ

При  прекратяване на договора в посочените по-горе случаи не се изисква предизвестие от страна на НАЕМОДАТЕЛЯТ и същият се прекратява автоматично.

  1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

7.1   Полагайки подписа си , клиентът се съгласява, че при връщане автомобилът се инспектира само визуално и че всички дефекти или щети , открити в последстие и причинени от клиента ще бъдат изискани от фирмата на база независимо експертно мнение.

7.2. При възникване на спорове между страните, същите ще се уреждат в дух на разбирателство и лоялност, а при непостигане на такова от компетентните съдебни органи.

7.3 Подписвайки настоящият договор наемателят трябва да знае, че персоналните му данни могат да бъдат използвани за носене на наказателна и съдебна отговорност.

Договорът се съставя и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.
Неразделна част от него са Приемо-Предавателния протокол и тарифа.

За наемател :                                                                     За наемодател: Вираж ООД